Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Marianna Dvorová, Lichardova 6, 040 01 Košice.

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Marianna Dvorová, Lichardova 6, 040 01 Košice, IČO: 34864717, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Košice, číslo živnostenského registra 805-9063  (ďalej aj „Predávajúci“), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v týchto OP alebo v kúpnej zmluve výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým počiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:
 2. Pokiaľ nie je v týchto OP alebo v kúpnej zmluve výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým počiatočným písmenom majú nižšie uvedený význam:(a) „Predávajúci“ znamená spoločnosť Marianna Dvorová
 • „Predávajúci“ znamená spoločnosť Marianna Dvorová ;„Kupujúci“ znamená fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, resp. ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predávajúcim;
 • „Kupujúci“ znamená fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, resp. ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s Predávajúcim; „Kúpna zmluva“ je záväzok, ktorého návrh vzniká objednávkou kupujúceho. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom – potvrdením objednávky predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.
 • „Kúpna zmluva“ je záväzok, ktorého návrh vzniká objednávkou kupujúceho. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom – potvrdením objednávky predávajúcim. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti. „Tovar“ znamená hnuteľnú vec/hnuteľné veci, najčastejšie kabelky, prípadne inú vec, ktorú Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom svojej Internetovej stránky www.midbaby.sk, a ktorá/ktoré je/sú predmetom Kúpnej zmluvy;
 • „Tovar“ znamená hnuteľnú vec/hnuteľné veci, najčastejšie zavinovačky a detské spacie vaky, prípadne inú vec, ktorú Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom svojej Internetovej stránky www.midbaby.sk, a ktorá/ktoré je/sú predmetom Kúpnej zmluvy;
 • „Internetová stránka“ znamená internetová stránka Predávajúceho zverejnená na Internete pod adresou: www.midbaby.sk; „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“ znamená zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“ znamená zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. „Objednávka“ znamená objednávka Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom Internetovej stránky.
 • „Objednávka“ znamená objednávka Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom Internetovej stránky. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú pre Kupujúceho záväzné odoslaním Objednávky Predávajúcemu.
 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú pre Kupujúceho záväzné odoslaním Objednávky Predávajúcemu. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.
 2. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP. Ponuka Predávajúceho na predaj Tovaru nemá povahu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, verejného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, obchodnej verejnej súťaže a ani akéhokoľvek iného právneho úkonu s obdobnými alebo podobnými účinkami.
 3. Ponuka Predávajúceho na predaj Tovaru nemá povahu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, verejného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy ani inej zmluvy, obchodnej verejnej súťaže a ani akéhokoľvek iného právneho úkonu s obdobnými alebo podobnými účinkami.
 4. Zmluvný vzťah založený Kúpnou zmluvou sa spravuje právnym poriadkom platným v Slovenskej republike

Kúpna zmluva

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára nasledovným spôsobom: na základe Objednávky Kupujúceho a
 • na základe Objednávky Kupujúceho a na základe potvrdenia Objednávky Predávajúcim.
 • na základe potvrdenia Objednávky Predávajúcim.
 1. Objednávka Kupujúceho je návrhom Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý je určený Predávajúcemu. Objednávka je pre Kupujúceho záväzná. Kupujúci uskutočňuje Objednávku výlučne prostredníctvom Internetovej stránky Predávajúceho, a to formou riadneho a úplného vyplnenia a odoslania formulára, zverejneného na Internetovej stránke. V Objednávke je Kupujúci povinný uviesť najmä :
 • objednávaný Tovar určením jeho druhu a množstva;
 • kúpnu cenu a spôsob jej zaplatenia;
 • miesto a spôsobom dodania Tovaru. Kupujúci je povinný vyznačiť v Objednávke správne identifikačné údaje, ktoré umožnia Predávajúcemu kontaktovať Kupujúceho v prípade akýchkoľvek nezrovnalosti či nejasností pri vybavovaní Objednávky.
 1. Kupujúci je povinný vyznačiť v Objednávke správne identifikačné údaje, ktoré umožnia Predávajúcemu kontaktovať Kupujúceho v prípade akýchkoľvek nezrovnalosti či nejasností pri vybavovaní Objednávky. Akákoľvek zmena údajov uvedených v už odoslanej Objednávke je možná iba so súhlasom Predávajúceho.
 2. Akákoľvek zmena údajov uvedených v už odoslanej Objednávke je možná iba so súhlasom Predávajúceho.
 3. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k Objednávke najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, ak tieto VOP neustanovujú inak. Predávajúci sa môže vyjadriť k Objednávke tak, že:
 • Objednávku Kupujúceho potvrdí,
 • Objednávku Kupujúceho nepotvrdí, a to najmä ak Predávajúci po odoslaní Objednávky zistí, že z objektívnych dôvodov alebo z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nemá možnosť Objednávku Kupujúceho splniť.
 1. Potvrdenie Objednávky Predávajúcim je prijatím návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienky, že obsahuje rovnaké údaje ako údaje uvedené na odoslanej Objednávke, s výnimkou prípadov, ak potvrdenie Objednávky obsahuje informácie a údaje vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Potvrdenie Objednávky je pre Predávajúceho záväzné. Potvrdenie Objednávky uskutočňuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty, listom alebo osobne.
 2. Ak v priebehu 20 minút od odoslania Objednávky Kupujúci na ním uvedenú e-mailovú adresu neobdrží oznámenie o prijatí Objednávky, je potrebné skontrolovať, či sa oznámenie o prijatí Objednávky nenachádza v priečinku nevyžiadanej pošty (spam). Ak oznámenie o prijatí Objednávky alebo potvrdenie Objednávky Kupujúci neobdrží, je potrebné kontaktovať Predávajúceho na emailovej adrese  info@midbaby.sk alebo telefonicky na 0905 314 609.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar, platnú v okamihu odoslania Objednávky Kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spolu s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci povinný zaplatiť náklady na poštovné a balné, a to vo výške, určenej v Objednávke.
 2. Výška kúpnej ceny za Tovar, ako aj výška poštovného a balného je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho. Kúpna cena za Tovar, ako aj výška poštovného a balného, sú konečné. Spoločnosť Marianna Dvorová nie je platiteľom DPH.
 3. Kupujúci je oprávnený zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar prevodom na bankový účet Predávajúceho pod správnym variabilným symbolom. Identifikačné údaje k platbe budú uvedené v Objednávke. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k Objednávke až po pripísaní peňažných prostriedkov vo výške kúpnej ceny za Tovar a nákladov na poštovné a balné na jeho bankový účet.
 4. Požiadavka zákazníka na prednostné dodanie Tovaru, alebo dodanie Tovaru k určitému dátumu zvyšuje cenu Tovaru o 10€. Táto požiadavka musí byť vopred odkomunikovaná s Predávajúcim, pričom sa Kupujúci a Predávajúci dohodnú na termíne objednania tovaru (obvykle do 7 kalendárnych dní) s požiadavkou prednostného vyhotovenia. Ak nebude požiadavka vopred odkomunikovaná a potvrdená zo strany Predávajúceho, Predávajúci nie je povinný dodať tovar do 7 kalendárnych dní aj v prípade, že bola čiastka za prednostné vybavenie zaplatená.

Dodanie Tovaru

 1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný odoslaním alebo doručením Tovaru prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty, na adresu na území Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu v zahraničí, určenú Kupujúcim v Kúpnej zmluve, a to za týchto podmienok:
 • Predávajúci oznámi Kupujúcemu termín dodania tovaru,
 • Predávajúci je povinný Tovar zabaliť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre Tovar v obchodnom styku, resp. spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s odoslaním a prepravou Tovaru, a to vo výške určenej v Kúpnej zmluve a spolu s úhradou kúpnej ceny.
 1. Predávajúci je povinný odoslať Kupujúcemu Tovar najneskôr do 60 dní od potvrdenia Objednávky, ak v Kúpnej zmluve nie je uvedená iná lehota na dodanie Tovaru.
 2. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy Predávajúci zistí, že z objektívnych dôvodov, prípadne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nie je možné dodať Tovaru Kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP, je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dohodu o zmene Kúpnej zmluvy. Okamih splnenia povinnosti Predávajúceho na dodanie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy sa v takom prípade odkladá až do uzatvorenia dohody o zmene Kúpnej zmluvy. V prípade, ak k uzatvoreniu dohody o zmene Kúpnej zmluvy nedôjde najneskôr do siedmich dní od odoslania návrhu Predávajúceho na uzavretie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, alebo ak Kupujúci odmietne návrh Predávajúceho na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, môžu Predávajúci a/alebo Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP o uzatvorení Kúpnej zmluvy.
 3. Ak je predmetom kúpi darčekový poukaz, jeho platnosť je stanovená je 1 rok od dátumu vystavenia. Po uplynutí tejto lehoty nebude možné poukaz použiť a Kupujúci nemá nárok na vrátenie peňažných prostriedkov.

Oprávnenia Kupujúceho v postavení spotrebiteľa

 1. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním Objednávky mu Predávajúci oznámil nasledovné informácie: hlavné vlastnosti Tovaru (popis Tovaru, materiál povrchovej úpravy Tovaru, rozmery Tovaru);
 • hlavné vlastnosti Tovaru (popis Tovaru, materiál povrchovej úpravy Tovaru, rozmery Tovaru);identifikačné údaje Predávajúceho (obchodné meno, sídlo);
 • identifikačné údaje Predávajúceho (obchodné meno, sídlo);telefónne číslo Predávajúceho a ostatné údaje, dôležité pre kontakt Kupujúceho s predávajúcim (elektronická adresa);
 • telefónne číslo Predávajúceho a ostatné údaje, dôležité pre kontakt Kupujúceho s predávajúcim (elektronická adresa);
 • adresu Predávajúceho, na ktorej môže Kupujúci uplatniť reklamáciu (adresa sídla Predávajúceho);
 • celkovú kúpnu cenu Tovaru, náklady na prepravu, poštovné, balné a pod. (informácie sú uvedené v zhrnutí Objednávky pred jej odoslaním);
 • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar;
 • informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažnosti a podnetov Kupujúceho;
 • informáciu o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia Tovaru; podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (čl. 6 VOP);
 • ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu;
 • informáciu o záručných podmienkach a poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru;
 • informáciu o tom, že Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do jej splnenia; ako aj informáciu o tom, že záväzky Kupujúceho z Kúpnej zmluvy trvajú do ich riadneho a včasného splnenia;
 • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru.
 2.  Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu informácie dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku VOP.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho (na adrese jeho sídla) v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (t.j. oznámením elektronickou poštou na e-mailovú adresu: info@midbaby.sk s uvedením čísla Objednávky. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý  sa nachádza na Internetovej stránke Predávajúceho TU.
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť (doporučene a s poistením). Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Tovar nesmie byť použitý alebo poškodený. Vrátený Tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva a pod., a musí byť opatrený originálnym štítkom a všetkými ochrannými prvkami nového Tovaru. Pri vracaní Tovaru je potrebné ho zabaliť tak, aby bol doručený Predávajúcemu nepoškodený, schopný ďalšieho predaja. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 5. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to bankovým prevodom na účet určený Kupujúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.
 6. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru len v prípade, že omeškanie je priamo zapríčinené Predávajúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie spôsobené tretími stranami, ktoré vstupujú do procesu dodania Tovaru.
 7. Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade stanovených v týchto VOP, ako aj v prípade, ak (a) je Kupujúci v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny, (b) dodaním Tovaru Predávajúci poruší všeobecne záväzné právne predpisy, (c) z objektívnych dôvodov, resp. z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nemôže dodať Tovar Kupujúcemu.
 8. Ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy Predávajúci zistí, že z objektívnych dôvodov, prípadne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, nie je možné dodať niektorú časť a/alebo niektorý druh Tovaru Kupujúcemu, je Predávajúci oprávnený navrhnúť Kupujúcemu dohodu o zmene Kúpnej zmluvy. Okamih splnenia povinnosti Predávajúceho na dodanie Tovaru podľa Kúpnej zmluvy sa v takom prípade odkladá až do uzatvorenia dohody o zmene Kúpnej zmluvy. Ak k uzatvoreniu dohody o zmene Kúpnej zmluvy nedôjde najneskôr do siedmich dní od odoslania návrhu Predávajúceho na uzavretie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, alebo ak Kupujúci odmietne návrh Predávajúceho na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy, môžu Predávajúci a/alebo Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Na uzatvorenie dohody o zmene Kúpnej zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto VOP o uzatvorení Kúpnej zmluvy.
 9. Ustanovenia tohto článku 6 VOP sa netýkajú odstúpenia od Kúpnej zmluvy z dôvodu vád tovaru. Nároky Kupujúceho z titulu vád Tovaru sú upravené v reklamačnom poriadku Predávajúceho.
 10. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP v prípadoch, stanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, najmä v prípade predaja Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.”

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia; to sa netýka Kupujúceho v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby.
 2. Kupujúci v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby nadobúda vlastnícke právo k Tovaru okamihom jeho prevzatia alebo okamihom zaplatenia kúpnej ceny za Tovar, podľa toho, čo nastane neskôr. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v postavení fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby okamihom jeho prevzatia, resp. okamihom, keď sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru, a to podľa toho, čo nastane skôr.

Zodpovednosť za vady Tovaru

 1. Predávajúci poskytuje záruku na Tovar. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o čas, počas ktorého bol Tovar v záručnej oprave. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu či funkčnou chybou.
 2. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe, spôsobené závadou materiálu či funkčnou chybou.
 3. Kupujúci je povinný prehliadnuť Tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru alebo jeho častí spôsobené používaním. Kratšiu životnosť Tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záruka sa nevzťahuje ani na vady spôsobené mechanickým poškodením, neodborným používaním, neprimeraným zaobchádzaním, nesprávnou údržbou Tovaru, zaťažovanie Tovaru nadmernou silou/váhou. Postup pri uplatnení reklamácie je uvedený v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho.
 5. Postup pri uplatnení reklamácie je uvedený v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je zverejnený na Internetovej stránke Predávajúceho.

Doručovanie

 1. Identifikačné a komunikačné údaje Predávajúceho: Marianna Dvorová, Lichardova 6, 040 01 Košice, email: info@midbaby.sk.
 2. Identifikačné a komunikačné údaje Kupujúceho sú uvedené na Objednávke Kupujúceho.
 3. Akékoľvek písomnosti týkajúce sa Kúpnej zmluvy sa považujú za doručené okamihom ich skutočného doručenia. V prípade osobného odovzdania sa písomnosť považuje za doručenú jej prevzatím. V prípade, ak je písomnosť zaslaná poštou, považuje sa za doručenú jej prevzatím, odmietnutím prevzatia, vrátením zásielky druhej zmluvnej strane (a to z akéhokoľvek dôvodu) alebo márnym uplynutím odbernej lehoty, podľa toho, čo nastane skôr. Ak je písomnosť zasielaná  prostredníctvom elektronickej pošty, považuje sa za doručenú okamihom potvrdenia doručenia e-mailovej správy.

Osobné údaje

 1. Kupujúci prehlasuje, že pred začatím spracúvania jeho osobných údajov mu boli zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”) vopred oznámené tieto informácie: (a) identifikačné údaje Predávajúceho; (b) účel spracúvania osobných údajov – založenie predzmluvných vzťahov, plnenie Kúpnej zmluvy, zmena tejto zmluvy; ochrana práv a oprávnených záujmov Predávajúceho, ak je to nevyhnutné; (c) zoznam osobných údajov – osobné údaje Kupujúceho alebo osoby, ktorá je oprávnená konať v mene/za Kupujúceho, uvedené v Zmluve; (d) informácie o preukázaní totožnosti oprávnených osôb, ktoré získavajú osobné údaje Kupujúceho, (e) poučenie o povinnosti poskytnúť osobné údaje (právnym základom, ktorý Kupujúcemu ukladá túto povinnosť, je Zákon o ochrane osobných údajov); právnym následkom odmietnutia Kupujúceho poskytnúť osobné údaje môže byť neuzatvorenie Zmluvy;  právnym základom spracúvania osobných údajov je Kúpna zmluva (f) o tretích stranách, ktorým môžu byť osobné údaje Kupujúceho poskytnuté, (g) o okruhu príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje Kupujúceho sprístupnené, (h) o forme zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, (i) o tretích krajinách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov; (j) poučenie o právach Kupujúceho ako dotknutej osoby.
 2. Kupujúci má tieto práva: (a) právo na to, aby Predávajúci spracúval jeho osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými platnými právnymi predpismi, (b) právo na to, aby predávajúci zabezpečil bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho podľa ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov a za podmienok tam uvedených, (c) právo písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom berie na vedomie, že odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude mať vplyv na oprávnenie Predávajúceho spracúvať osobné údaje Kupujúceho podľa ods. 1 písm. (b) a (c) vyššie aj bez súhlasu Kupujúceho, (d) ďalšie práva uvedené v ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov a právo domáhať sa všetkých týchto práv spôsobom uvedeným v Zákone o ochrane osobných údajov, najmä však je Kupujúci oprávnený písomne požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, informácie o stave spracúvania osobných údajov Kupujúceho, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje Kupujúceho, zoznam spracúvaných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov Kupujúceho, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov Kupujúceho.
 3. Ak Kupujúci udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov (zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa), na účely priameho marketingu a informovania o zvýhodnených ponukách a novinkách, budú jeho osobné údaje spracúvané na uvedený účel. Súhlas sa udeľuje na obdobie piatich rokov od udelenia súhlasu. Kupujúci má právo písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci pri komunikácii s ním využíval prostriedky komunikácie na diaľku. Kupujúci súhlasí s tým, aby vzájomná komunikácia medzi ním a Predávajúcim prebiehala aj prostriedkami elektronických komunikácií na Kupujúcim poskytnuté alebo zverejnené komunikačné adresy: e-mail, mobilné tel. číslo alebo pevná linka, vrátanie zasielania obchodných ponúk, informácií o produktoch a službách predávajúceho (ak to Kupujúci neodmietol) a pod. Súhlas sa udeľuje na dobu od udelenia tohto súhlasu do uplynutia 4 rokov odo dňa ukončenia akéhokoľvek časovo posledného zmluvného alebo iného právneho vzťahu s Predávajúcim. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným oznámením adresovaným Predávajúcemu.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@midbaby.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.12. 2020. Predávajúci je oprávnený meniť VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technických možnosti, zmien v podnikaní a pod. O zmene VOP je Predávajúci povinný Kupujúceho písomne informovať (písomná forma je zachovaná, ak je oznámenie uskutočnené elektronickou formou).
 2. Predávajúci je oprávnený meniť VOP, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technických možnosti, zmien v podnikaní a pod. O zmene VOP je Predávajúci povinný Kupujúceho písomne informovať (písomná forma je zachovaná, ak je oznámenie uskutočnené elektronickou formou).

V Košiciach dňa 1. 12. 2020

Marianna Dvorová

Kontaktujte nás

0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdny